JAP089JAP089
Beautiful architecture building N Seoul tower on namsan mountain landmark of Seoul City in South KoreaBeautiful architecture building N Seoul tower on namsan mountain landmark of Seoul City in South Korea
ชื่อทัวร์: ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้
รหัสทัวร์: JAP089
ราคา: 22,999 บาท
สถานที่น่าสนใจ: วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ
อาหาร: HS0009

22,999.-

  • โดยสายการบิน Thai Lion air
  • เลสโก ใบไม้เปลี่ยนสี
  • ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้
  • ชื่นชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิ ไคโรและสวนโชวะคิแนน
  • สัมผัสสายน้ำบริสุทธิ์ที่เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายไหลรวมกัน ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคคไค
ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 คน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จอง
26 – 30 ตุลาคม 2562 14,888.- 14,888.- 6,000.-
25 – 29 พฤศจิกายน 2562 15,888.- 15,888.- 6,000.-
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.-
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 16,888.- 16,888.- 6,000.-
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.-
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562 17,888.- 17,888.- 6,000.-
01 – 05 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
02 – 06 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
18,888.- 18,888.- 6,000.-
03 – 07 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
19,888.- 19,888.- 6,000.-
04 – 08 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
19,888.- 19,888.- 6,000.-
05 – 09 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
19,888.- 19,888.- 6,000.-
06 – 10 ธันวาคม 2562 19,888.- 19,888.- 6,000.-
07 – 11 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
08 – 12 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
09 – 13 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
10 – 14 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
11 – 15 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
12 – 16 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
13 – 17 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
14 – 18 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
15 – 19 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
16 – 20 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
17 – 21 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
18 – 22 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
19 – 23 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
20 – 24 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
21 – 25 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
22 – 26 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
23 – 27 ธันวาคม 2562 18,888.- 18,888.- 6,000.-
24 – 28 ธันวาคม 2562 19,888.- 19,888.- 6,000.-
25 – 29 ธันวาคม 2562 20,888.- 20,888.- 6,000.-
26 – 30 ธันวาคม 2562 20,888.- 20,888.- 6,000.-
27 – 31 ธันวาคม 2562 22,888.- 22,888.- 6,000.-
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
(วันขึ้นปีใหม่)
23,888.- 23,888.- 6,000.-
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562
(วันขึ้นปีใหม่)
22,888.- 22,888.- 6,000.-
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562
(วันขึ้นปีใหม่)
21,888.- 21,888.- 6,000.-
หมายเหตุ :รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
(รวมท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
***(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**